BS Grästorps kontaktuppgifter

BS Grästorps kontaktuppgifter

STADGAR

för

Bågskyttarna Grästorp

Bildad 1953

Antagna av årsmötet 6 februari 1996

Reviderad av årsmötet 12 mars 2002

Reviderad av årmötet 2013

Här finns denna text som PDF fil: Stadgar rev 2013

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är

Fysisk aktivitet som vi utför att kunna prestera mera, ha roligt och må bra

Idrott består av

Träning och lek, tävling och uppvisning

Vi organiserar vår idrott

I självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet

Vi delar in vår idrott

Efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dom som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig sporten. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och skall ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade är trivsel och välbefinnande normgivande.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår sport så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår sport så att

 • Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningen
 • Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ut olika samhällsgrupperingar
 • De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
 • Den ger alla som deltager en kamratlig och trygg social gemenskap

Alkohol- och drogpolitiska riktlinjer

Idrottsrörelsen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som landets i särklass största ungdomsrörelse har vi ett medansvar när det gäller idrottsungdomars drog-, snus/tobak och alkoholvanor.

Utgångspunkten skall vara att idrotten skall utgöra en trygg miljö också ur drogsynpunkt så att föräldrar med förtroende skall kunna låta sina barn deltaga i föreningslivet.

(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är tagen ur Riksidrottsförbundets stadgar och antagna vid Riksidrottsmöte 1995).

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål

Föreningen har som uppgift att bedriva bågskytte och därmed förenliga verksamheter i form av träning och tävlingsverksamhet.

§ 2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits som medlemmar i föreningen.

§ 3 Tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i Svenska Bågskytteförbundet (SBF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 6 Verksamhets & räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

§ 7 Stadgetolkning m.m.

Uppstår tveksam om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda av stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.

Tvist om tillämpning av stadgarna skal li stället avgöras i enlighet med vad som anges i 29 §.

§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligt avges av såväl medlem som styrelse.

§ 9 Upplösning av förening

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem jämställs med övriga medlemmar vad gäller information och kallelser till föreningens aktiviteter, dock är hedersmedlemmen befriad från medlemsavgift i föreningen.

§ 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 12 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbart skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl till uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslut skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa § 3 nämnda organisationens stadgar, bestämmelser och beslut
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • Skall betala medlemsavgift senast den 31 december samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen

§ 14 Deltagande i idrottslig verksamhet

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävlingar eller uppvisningar utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävling eller uppvisning gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 15 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor föres årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 17 Rösträtt, yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte.

Rösträtt är personlig men får utövas genom ombud med skriftlig fullmakt.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 18 Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut om omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs med relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i föreningen.

§ 21 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter och olika former av dessa

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/ räkenskapsåret

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12. Beslut om arvode och övriga ersättningar som kan förekomma

13. Val av

a) antal styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår

b) föreningens ordförande för en tid av 1 år

c) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

d) 2 revisorer för en tid av 1 år, samt 1 revisorssuppleant på 1 år. I detta val får ej styrelsens ledamöter delta

e) 3 ledamöter i valberedning för en tid av 1 år, av vilka 1 skall utses till sammankallande

f) Val av ombud till distriktförbundsmöte (och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

14. Övriga frågor

Beslut om frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om

den inte finns med på kallelsen till mötet.

§ 22 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlem till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens

röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla

skälen för begäran.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att

hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra

årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag

till föredragningslista anslås i klubblokalen eller annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta

åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra

årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNING

§ 23 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av 3 ledamöter varav en utses till sammankallande.

Valberedningen skall 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår om fortsatt

kandidatur.

Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen anslå sitt förslag i klubblokalen.

§ 24 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 1 vecka före årsmötet.

STYRELSEN

§ 25 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och minst 5 övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och de övriga befattningshavare

som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men

inte rösträtt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§ 26 Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens

angelägenheter

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s och SBF:s stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt

fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att

 • Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel
 • Tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 § och
 • Förbereda årsmötet

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar

och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och

beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen skall beslut om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats

ankommer nedan angivna uppgifter på sekreterare och kassören.

Sekreteraren

 • Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • Föra protokoll vid styrelsens sammanträden
 • Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras
 • Se till att fattade beslut har verkställts
 • Om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
 • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen
 • Upprätta och föra särskild förteckning på styrelsens delegationsbeslut

Kassören

 • Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen
 • Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
 • Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper
 • Årligen upprätta balans- samt resultaträkningar
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 • I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgift, uppbördsdeklaration och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet
 • Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser skall införas
 • Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt

§ 27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begär

det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är

närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om

beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får ej ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning eller

vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid

närmast därefter följande sammanträde.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden och av en

särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 28 Överlåtelse av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till

kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta

styrelsen härom.

TVIST

§ 29 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall,

utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SBF:s stadgar, avgöras enligt lagen om

skiljeförfarande.

Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna

kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.

Ordförandes kostnader, inklusive kostnader för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.